1. ÜLDSÄTTED

1.1. Ühingu ametlik nimi on mittetulundusühing “Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liit” (edaspidi Liit).

1.2. Liidu asukoht on Eesti Vabariik, Tartu linn.

1.3. Liidu tegevuse eesmärkideks on:

1.3.1. avalikkuse huvides sotsiaalsete, tervishoiu ja inimõigustega seonduvate probleemide teadvustamine ja nende lahendamisele kaasaaitamine ühiskonnas;

1.3.2. koostöös Eesti Hambaarstide Liidu ja teiste hambaarstiteaduslike eriala seltsidega ja organisatsioonidega esindada ja kaitsta kõigi Eesti hambaarstiteaduse üliõpilaste huve Tartu Ülikoolis, tervishoiu-, riigi- ning teistes ühiskondlikes- ja üliõpilasorganisatsioonides nii kodu- kui välismaal;

1.3.3. hambaarstiüliõpilaste erialaste oskuste arendamine, silmaringi avardamine;

1.3.4. hambaarstiüliõpilaste õppe- ja teadustöö arendamine;

1.3.5. sidemete loomine ja koostöö arendamine teiste organisatsioonidega Eestis ja välismaal;

1.3.6. olla kliinilise ja teadusliku üliõpilasvahetuse üheks vahendajaks;

1.3.8. stipendiumite ja toetuste maksmine;

1.3.9. hambaarstiteaduse üliõpilaste seltsielu korraldamine.

1.4. Liidul on eraldatud vara, iseseisev bilanss, oma pangaarve(d), oma nimega pitsat ja oma sümboolika.

1.5. Oma kohustuste eest vastutab Liit kogu oma varaga. Liidu liikmed ei vastuta Liidu kohustuste eest oma varaga.

1.6. Liidu töökeel on eesti keel.

1.7. Liit on iseseisev eraõiguslik juriidiline isik. Ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.

  1. LIIDU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED NING KORD

2.1. Liidu täisliikmeks võib saada iga Eesti Vabariigis õppiv või Eesti Vabariigi kodakondsust omav hambaarstiteaduse tudeng, toetajaliikmeks hambaarst või muu eriala tudeng/resident/doktorant.2.1.1. Hambaraviüliõpilased arvatakse automaatselt täisliikmete hulka.

2.1.2. Hambaarstid saavad astuda toetajaliikmeteks, kuid mitte täisliikmeteks.

2.1.3. Liidu täisliikmeks võib saada akadeemilisel puhkusel viibiv hambaraviüliõpilane.

2.2. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Liidu juhatus eeldusel, et liikmeks astuda sooviv isik on täitnud liitumisavalduse EHÜL-i veebilehel ning tasunud liikmemaksu ettenähtud kuupäevaks.

2.2.1. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

2.2.2. Liidu juhatus informeerib avalduse esitanud isikut kirjalikult juhatuse otsusest liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise kohta hiljemalt seitsme (7) päeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

2.2.3. Isik loetakse Liidu liikmeks alates juhatuse või üldkoosoleku otsuse vastuvõtmise päevast.

2.2.4. Liidu liikmel on õigus juhatusele esitatud kirjaliku avalduse alusel Liidust välja astuda. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumispalve kolmekümne (30) päeva jooksul arvates avalduse juhatusele saabumise päevast. Eelnimetatud perioodil välja astuda sooviv liige on kohustatud likvideerima kõik võlgnevused Liidu ees.

2.3. Liikme võib Liidust välja arvata juhatuse otsusega alljärgnevatel alustel:

2.3.1. liige on rikkunud enam kui korra käesoleva põhikirja sätteid;

2.3.2. liige kahjustab Liidu au;

2.3.3. liikmel on liikmemaksu võlgnevus vastava majandusaasta liikmemaksu tasumise tähtajaks;

2.3.4. kui Liidu liige ei ole osalenud vähemalt ühel vastaval õppeaastal läbiviidud üldkoosolekul kas isiklikult või volitusega.

2.4. Liige loetakse väljaastunuks või väljaarvatuks alates juhatuse otsuse vastuvõtmise päevast.

2.5. Liikmeks oleku lõppemisega lõppevad isikul Liidu liikmelisusest tulenevad õigused ja kohustused.

  1. LIIDU LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Liidu täisliige on kohustatud:

3.1.1. täitma käesolevat põhikirja, Liidu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning ettekirjutisi;

3.1.2. kord aastas tasuma liikmemaksu, mille suuruse määrab juhatus. Liikmemaks peab olema tasutud Liidu poolt kehtestatud tähtajaks.

3.1.3. osalema üldkoosolekutel kas isiklikult või volitusega.

3.2. Liidu täisliikmel on õigus:

3.2.1. võtta hääleõigusega osa Liidu üldkoosolekutest isiklikult või esindaja kaudu (omades ühte häält);

3.2.1.1. Esindajaks saab olla vaid Liidu liige ning esindajal peab olema kirjalik volitus. Esindajal on sellisel juhul nii enese kui ka kuni kahe volitaja hääl. Üks Liidu liige ei saa üldkoosolekul esindaja volikirjaga rohkem kui kaht üldkoosolekul mitte osalevat Liidu liiget.

3.2.2. esitada juhatusele kirjalikke avaldusi, kaebusi ja järelpärimisi seoses Liidu tegevusega;

3.2.2.1. Avalduste ja kaebuste lahendamise ja järelpärimistele vastava korra kehtestab juhatus kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega.

3.2.3. võtta sõna Liidu koosolekutel;

3.2.4. olla valitud ametisse Liidu juhatusse ja revisjonikomisjoni;

3.2.5. osa võtta Liidu poolt korraldatud üritustest;

3.2.6. taotleda omapoolses Liidu eesmärkide saavutamisele suunatud tegevuses Liidu toetust ja kaitset.

3.3. Liidu toetajaliige on kohustatud:

3.3.1. täitma käesolevat põhikirja, Liidu üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid ning ettekirjutisi;

3.3.2. kord aastas tasuma liikmemaksu, mille suuruse määrab juhatus. Liikmemaks peab olema tasutud Liidu poolt kehtestatud tähtajaks.

3.4. Liidu toetajaliikmel on õigus:

3.4.1. võtta osa Liidu koosolekutest ilma hääleõiguseta

3.4.2. esitada juhatusele kirjalikke avaldusi, kaebusi ja järelpärimisi seoses Liidu tegevusega

3.4.3. võtta sõna Liidu koosolekutel

3.4.4. osa võtta Liidu poolt korraldatud üritustest

3.4.5. taotleda omapoolses Liidu eesmärkide saavutamisele suunatud tegevuses Liidu toetust ja kaitset.

  1. LIIDU TEGEVUSE JUHTIMINE

4.1. Liidu juhtorganiteks on üldkoosolek ja juhatus.

4.2. Liidu üldkoosolek on Liidu kõrgeim juhtorgan.

4.3. Liidu juhatus on Liidu tegevuse juhtorgan üldkoosolekute vahelisel perioodil.

4.4. Liidu juhatus ja juhatuse esimees ehk Liidu president valitakse üldkoosolekul ametisse üheks aastaks kevadisel üldkoosolekul.

4.4.1. Juhatus on pädev otsuseid vastu võtma automaatselt pärast ametisse valimist.

4.4.2. Juhatuse volitused kehtivad kuni uue juhatuse valimisteni.

4.4.3. Juhatuse valimistest koostatakse protokoll 7 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist. Protokoll digiallkirjastatakse üldkoosolekul viibinute poolt 30 päeva jooksul alates protokolli vormistamise ajast.

4.5. Juhatus koosneb kolmest kuni kuuest liikmest: presidendist, asepresidendist sise- ja finantsasjade alal ning 1-3 töögrupi juhist.

4.5.1. Juhatuse liikmeteks saavad kandideerida kõik Liidu täisliikmed.

4.5.2. Kandidaatide puudumisel määrab hetkel ametis olev juhatus uue juhatuse liikmeteks asetäitjad, kes on vaikimisi endised ametnikud.

 4.6. Juhatus vastutab majandusaruande koostamise ning kinnitamise eest ametis oldud majandusaasta kohta.

4.7. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:

4.7.1. liidu põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;

4.7.2. liidu ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;

4.7.3. juhatuse esimehe ja revisjonikomisjoni ning juhatuse valimine, juhatuse või tema liikmete ja revisjonikomisjoni liikmete volituste ennetähtaegne lõpetamine;

4.7.4. liikmemaksu ja selle maksmise tähtaja kindlaksmääramine;

4.7.5. liikmemaksu suurendamine ja vähendamine;

4.7.6. laenuvõtmise otsustamine;

4.7.7. majandustegevuse aastakava vastuvõtmine; majandustegevuse aastaaruande ning revisjonikomisjoni aruande kinnitamine;

4.7.8. juhatuse otsuste ja ettekirjutiste tühistamine ja / või muutmine;

4.7.9. muude Liidu tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis on toodud käesolevas põhikirjas või seadusandluses.

4.8. Üldkoosolekud.

4.8.1. Liidu liikmete üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

4.8.2. Liidu juhatus kutsub korralise üldkoosoleku kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks korda aastas.

4.8.3. Erakorralise üldkoosoleku kutsub juhatus kokku seitsme (7) päeva jooksul, alates vastava kirjaliku avalduse saabumisest, kui seda on nõudnud 1/10 Liidu liikmetest, juhatus või revisjonikomisjoni liige.

4.8.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest informeeritakse liikmeid vähemalt seitse (7) päeva ette.

4.8.5. Teade üldkoosoleku toimumisest saadetakse meililisti ning kajastub sotsiaalmeedias.

4.8.6. Teates üldkoosoleku toimumise kohta peab olema näidatud koosoleku päevakord ja toimumise aeg ning koht.

4.8.7. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.8.8. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole Liidu liikmetest või nende esindajatest.

4.8.9. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb koosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt kolme (3) nädala jooksul.

4.8.10. Teistkordselt kokkukutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust, kui kohal on vähemalt kaks Liidu liiget.

4.8.11. Üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl.

4.8.12. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud Liidu liikmetest või nende esindajatest. Küsimustes, millest üldkoosoleku kokkukutsumisel ei ole teatatud, ei või üldkoosolek otsust vastu võtta, välja arvatud juhul, kui osalevad või on esindatud kõik Liidu liikmed. Põhikirja muutmine, Liidu reorganiseerimine või lõpetamine ja ühinemine teiste organisatsioonidega otsustatakse kohalolevate liikmete üle 2/3 poolthäältega.

4.8.13. Hääletamise läbiviimise korra määrab üldkoosolek.

4.8.14. Üldkoosoleku kohta kirjutatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4.8.15. Üldkoosoleku otsused jõustuvad nende vastuvõtmisest üldkoosolekul, välja arvatud kui otsus endas ei sätesta teist jõustumise tähtpäeva.

4.9. Juhatuse koosolek.

4.9.1. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt neli (4) korda aastas. Juhatus on kohustatud kokku tulema erakorraliselt juhatuse esimehe kutsel või 1/3 juhatuse liikmete taotlusel.

4.9.2. Juhatuse esimees ja liikmed valitakse üldkoosolekul.

4.9.3. Juhatuse esimees korraldab juhatuse tööd.

4.9.4. Juhatuse esimehe äraolekul asendab teda üks juhatuse liikmetest juhatuse otsusel.

4.9.5. Kõigil juhatuse liikmetel on koosolekul üks hääl. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalevate juhatuse liikmete poolthäälte enamusega.

4.9.6. Juhatuse koosoleku kohta koostatakse protokoll ja sellele kirjutavad alla koosoleku läbiviija ja protokollija.

4.9.7. Juhatuse otsusega või ettekirjutisega võrdsustatakse juhatuse poolt kirjaliku hääletamise teel, häälteenamusega juhatuse liikmete arvust, langetatud otsus või tehtud ettekirjutus, mille tegemist on taotlenud juhatuse või revisjonikomisjoni liige.

4.9.8. Juhatuse otsused ja ettekirjutused jõustuvad alates juhatuse koosoleku protokolli või kirjaliku hääletamise teel tehtud otsuse või ettekirjutuse allakirjutamisest ning muutuvad Liidu liikmetele kohustuslikuks alates nende teatavaks tegemisest või avalikult teatavaks tegemise päevale järgnevast päevast.

4.9.9. Kõigi juhatuse liikmete ametisoleku aeg on üks (1) aasta. Enne selle perioodi algust on ettevalmistav periood, mis algab kohe peale üldkogu, kus nad valiti ning kestab kaks (2) nädalat. Ametisoleku periood algab peale ettevalmistavat perioodi ja kestab kuni järgmiste valimisteni.

4.10. Juhatuse pädevusse kuulub:

4.10.1. Liidu üldkoosoleku otsuste täideviimine ja Liidu tegevuse juhtimine üldkoosolekute vahelisel ajal;

4.10.2. majandustegevuse aastakava ja majandustegevuse aastaaruande koostamine ning üldkoosolekule kinnitamiseks esitamine;

4.10.3. kohustuslike ettekirjutuste tegemine Liidu liikmetele;

4.11. Juhatuse pädevusse kuuluvad kõik muud küsimused, välja arvatud need, mis kuuluvad seaduse alusel üldkoosoleku pädevusse.

  1. LIIDU TÖÖGRUPID

5.1 Liidus on Liidu eesmärkide elluviimiseks töögrupid.

5.2 Töögruppide töö eest vastutavad töögruppide juhid, kes valitakse üheks aastaks kevadisel Üldkoosolekul. Ametiaeg algab pärast ettevalmistusperioodi.

5.2.1.Töögrupid luuakse vastavalt vajadusele.

5.3. Töögruppide juhtide kohustused on:

5.3.1. töögrupi koosolekute ja töö juhtimine;

5.3.2. töögrupi koosolekute kokkukutsumine vähemalt ühel korral semestris;

5.3.3. juhatuse liikmena osalemine juhtkonna koosolekutel.

5.4 Kõik töögrupid võivad valida esimesel töögrupi koosolekul pärast kevadist Üldkoosolekut töögrupi liikmete seast töögrupi assistendi.

5.5. Töögruppide assistentide õigused on:

5.5.1. töögrupi koosolekute ja töö juhtimine töögrupi juhi äraolekul;

5.5.2. töögrupi esindamine juhtkonna koosolekul, juhul kui seda ei saa teha töögrupi juht.

5.6. Liidu töögruppideks on:

5.6.1 Suutervise ja profülaktika töögrupp

5.6.2 Välisvahetuse töögrupp

5.6.3 Teaduse töögrupp

  1. LIIDU TEGEVUSE REVIDEERIMINE

6.1. Liidu kontrollorgan on revisjonikomisjon, kes valitakse vastavalt vajadusele Liidu liikmete hulgast üldkoosoleku poolt juhatuse volituste ajaks.

6.2. Revisjonikomisjoni ei või kuuluda Liidu juhatuse liige ning ta ei või olla Liidus lepingulisel tööl.

6.3. Revisjonikomisjon esitab korralisele üldkoosolekule kinnitamiseks lõppenud majandusaasta revisjoni aruande.

6.4. Revisjonikomisjoni liikmel on õigus:

6.4.1. kontrollida Liidu varalist olukorda, arveldusarveid ja kontosid ning raamatupidamisdokumente;

6.4.2. nõuda juhatuselt suulisi ja kirjalikke selgitusi;

6.4.3. nõuda juhatuselt abi, mida ta vajab oma ülesannete täitmiseks;

6.4.4. viibida juhatuse koosolekutel ja olla informeeritud juhatuse otsustest ja ettekirjutustest, kokku kutsuda erakorraline üldkoosolek või juhatuse erakorraline koosolek;

6.4.5. revisjonikomisjon tuleb kokku vastavalt vajadusele.

  1. SELTSI ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

7.1. Liidu tegevuse lõpetamine ja ümberkujundamine toimub Eesti Vabariigi seadusandlusega sätestatud korras.

7.2. Liidu tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud Liidu vara samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule.

2016 a.

LISADA:

6.7 Juhatus koosneb 3-6 liikmest.

6.7.1 Juhatuse tööd juhib juhatuse esimees ehk Liidu president.

6.7.2 Juhatuse aseesimehed ehk peale juhatuse esimehe veel Seltsi juhatuse liikmed on:

6.7.2.1 Liidu asepresident siseasjade alal;

6.7.2.2 Liidu asepresident finatsasjade alal;

6.7.2.3 Suutervise ja profülaktika töögrupi juht;

6.7.2.4 Välisvahetuse töögrupi juht;

6.8 Liidu juhatuse liikmete vastutusalad ja rollid Liidu juhtimisel Üldkoosolekute vahelisel ajal on reglementeeritud Liidu põhikirja, kodukorra ja Liidu juhatuse ametikirjeldustega.